Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspólną i osobistą modlitwę w intencji Seminarium oraz powołania kapłańskie dla diecezji sandomierskiej,
2. Upowszechniania informacji o zadaniach i działalności seminarium oraz o ważniejszych wydarzeniach życia seminaryjnego,
3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, studiów programowych, kursów i obozów szkoleniowych, itp.,
4. Działalność dobroczynną w odniesieniu do alumnów Seminarium i członków Stowarzyszenia,
5. Działalność oświatową, informacyjną, wydawniczą i gospodarczą,
6. Wyzwalanie inicjatyw oraz ofiarności społecznej, wspierającej działalność Seminarium,
7. Organizowanie społecznego ruchu rodziców, podmiotów gospodarczych, samorządów dla rozwoju bazy materialnej Seminarium,
8. Wsparcie Seminarium materialnie poprzez regularne składki w zadeklarowanej wysokości oraz dobrowolne ofiary,
9. Zjednywanie nowych członków,
10. Współpracę z instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi, realizującymi podobne cele.

Członkiem stowarzyszenia może zostać katolik, który ukończył 18 – ty rok życia. Może on również należeć do innych stowarzyszeń. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest zgłoszenie deklaracji na piśmie i dobrowolne uiszczenie tzw. „wpisowego” w wysokości wyznaczonej przez siebie samego.